Executive Council

Sh. Udit Sheth

President

president@yogasanasport.in

Dr. Jaideep Arya

Secretary General

sg@yogasanasport.in

Dr. Ananda Balayogi Bhavanani

Vice President

yognat@gmail.com

Dr. Sanjay Malpani

Vice President, President – Asian Yogasana

sanjay@malpani.com

Sh. Rakesh Kumar

Vice President

rkyk1975@gmail.com

Sh. Rachit Kaushik

Treasurer

accounts@yogasanasport.in

Dr Ved Prakash IPS (Rtd.)

Joint Secretary

vedips93@gmail.com

Sh. Nandanam Krupakar

Joint-Secretary

nandanamkrupakar@gmail.com

Dr. C V Jayanthy

Joint-Secretary

cvjayanthy@gmail.com

Dr. Aarti Pal

Joint Secretary

aartipal29@gmail.com

Sh. Bikash Goswami

Member

bikashassampys@gmail.com

Sh. Shyamal Ta

Member

patanjalidistributor@gmail.com

Sh. Pukhrambam Birpradash Singh

Member

amopk44@gmail.com

Sh. Rohit Kaushik

Member

rohitkaushik002@gmail.com